Skocz do zawartości


Zdjęcie

Wiersz poleceń Windows CMD Konsola DOS WIN


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
1 odpowiedź w tym temacie

#1 Abback

Abback

    Ojciec Dyrektor

  • 514 postów

Napisano 22 07 2011 - 06:41

1. Polecenie "xcopy"

Kopiuje pliki i katalogi, łącznie z podkatalogami.
Składnia
xcopy lokalizacja_źródłowa [lokalizacja_docelowa] [/w] [/p] [/c] [/v] [/q] [/f] [/l] [/g] [/d[:mm-dd-rrrr]] [/u] [/i] [/s [/e]] [/t] [/k] [/r] [/h] [{/a|/m}] [/n] [/o] [/x] [/exclude:plik_1[+[plik_2]][+[plik_3]] [{/y|/-y}] [/z]
Parametry
lokalizacja_źródłowa
Wymagany. Określa lokalizację i nazwy plików, które należy skopiować. Ten parametr musi zawierać dysk lub ścieżkę.
lokalizacja_docelowa
Określa lokalizację docelową plików, które należy skopiować. Ten parametr może zawierać literę dysku i dwukropek, nazwę katalogu, nazwę pliku lub kombinację tych elementów.
/w
Wyświetla następujący komunikat i oczekuje na odpowiedź użytkownika przed rozpoczęciem kopiowania plików:
Naciśnij dowolny klawisz, aby rozpocząć kopiowanie plików
/p
Monituje o potwierdzenie zamiaru utworzenia poszczególnych plików docelowych.
/c
Ignoruje błędy.
/v
Sprawdza każdy plik podczas jego zapisywania do pliku docelowego, aby upewnić się, że pliki docelowe i źródłowe są identyczne.
/q
Pomija wyświetlanie komunikatów polecenia xcopy.
/f
Wyświetla podczas kopiowania nazwy plików źródłowych i docelowych.
/l
Wyświetla listę plików, które należy skopiować.
/g
Tworzy odszyfrowane pliki docelowe.
/d[:mm-dd-rrrr]
Kopiuje tylko te pliki źródłowe, które zostały zmienione po określonej dacie. Jeżeli nie dołączono wartości mm-dd-rrrr, polecenie xcopy kopiuje wszystkie pliki podane w parametrze lokalizacja_źródłowa, które są nowsze od istniejących plików określonych przez parametr lokalizacja_docelowa. Ta opcja wiersza polecenia pozwala na aktualizowanie zmienionych plików.
/u
Kopiuje tylko te pliki podane w parametrze lokalizacja_źródłowa, które istnieją w lokalizacji określonej przez parametr lokalizacja_docelowa.
/i
Jeżeli parametr lokalizacja_źródłowa jest katalogiem lub zawiera symbole wieloznaczne, a lokalizacja określona przez parametr lokalizacja_docelowa nie istnieje, polecenie xcopy przyjmuje, że w parametrze lokalizacja_docelowa podano nazwę katalogu i tworzy nowy katalog. Następnie polecenie xcopy kopiuje wszystkie wskazane pliki do nowego katalogu. Domyślnie polecenie xcopy monituje o określenie, czy parametr lokalizacja_docelowa jest plikiem, czy katalogiem.
/s
Kopiuje katalogi i podkatalogi, jeżeli nie są puste. Jeżeli pominięto parametr /s, polecenie xcopy jest wykonywane w pojedynczym katalogu.
/e
Kopiuje wszystkie podkatalogi, nawet jeżeli są puste. Opcji /e należy używać z opcjami wiersza polecenia /s i /t.
/t
Kopiuje tylko strukturę podkatalogów (czyli drzewo), a nie pliki. Aby skopiować puste katalogi, należy dołączyć opcję wiersza polecenia /e.
/k
Kopiuje pliki i zachowuje atrybut tylko do odczytu plików docelowych, jeżeli był on ustawiony dla plików źródłowych. Polecenie xcopy domyślnie usuwa atrybut tylko do odczytu.
/r
Kopiuje pliki tylko do odczytu.
/h
Kopiuje pliki z atrybutami ukryty i systemowy. Polecenie xcopy domyślnie nie kopiuje plików ukrytych lub systemowych.
/a
Kopiuje tylko te pliki źródłowe, które mają ustawiony atrybut pliku archiwalnego. Parametr /a nie modyfikuje atrybutu pliku archiwalnego plików źródłowych. Aby uzyskać informacje o ustawianiu atrybutu pliku archiwalnego za pomocą polecenia attrib, zobacz Tematy pokrewne.
/m
Kopiuje te pliki źródłowe, które mają ustawiony atrybut pliku archiwalnego. W przeciwieństwie do parametru /a, parametr /m wyłącza atrybut pliku archiwalnego określonych plików źródłowych. Aby uzyskać informacje o ustawianiu atrybutu pliku archiwalnego za pomocą polecenia attrib, zobacz Tematy pokrewne.
/n
Tworzy kopie, używając krótkich nazw plików lub katalogów NTFS. Parametr /n jest wymagany, jeśli pliki lub katalogi są kopiowane z woluminu NTFS do woluminu FAT lub jeżeli w docelowym systemie plików jest wymagana konwencja nazw systemu plików FAT (tzn. format 8.3). Docelowym systemem plików może być system FAT lub NTFS.
/o
Kopiuje informacje dotyczące własności plików i poufnej listy kontroli dostępu (DACL, Discretionary Access Control List).
/x
Kopiuje ustawienia inspekcji plików i informacje dotyczące systemowej listy kontroli dostępu (SACL, System Access Control List). Implikuje użycie parametru /o.
/exclude:nazwa_pliku_1[+[nazwa_pliku_2]][+[nazwa_pliku_3]]
Określa listę plików zawierających ciągi.
/y
Pomija monitowanie o potwierdzenie zamiaru zastąpienia istniejącego pliku docelowego.
/-y
Monituje o potwierdzenie zamiaru zastąpienia istniejącego pliku docelowego.
/z
Kopiuje przez sieć w trybie przerywalnym.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Korzystanie z parametru /v
Windows XP nie używa tego polecenia. Jest ono akceptowane tylko w celu zapewnienia zgodności z plikami systemu MS-DOS.
Korzystanie z parametru /exclude
Wyświetla poszczególne ciągi w oddzielnych wierszach w każdym pliku. Jeżeli wymienione ciągi są zgodne z dowolną częścią bezwzględnej ścieżki pliku, który należy skopiować, dany plik jest wykluczany z procesu kopiowania. Na przykład jeżeli określono ciąg „\Obj\”, wykluczane są wszystkie pliki w katalogu Obj. Jeżeli określono ciąg „.obj”, wykluczane są wszystkie pliki z rozszerzeniem nazwy obj.
Korzystanie z parametru /z
W przypadku utraty połączenia podczas kopiowania (na przykład serwer przełączony do trybu offline rozłączył połączenie) wykonywanie polecenia jest wznawiane po ponownym ustanowieniu połączenia. Parametr /z wyświetla również wartość procentową określającą postęp kopiowania poszczególnych plików.
Korzystanie z parametru /y w zmiennej środowiskowej COPYCMD
Parametr /y może być używany w zmiennej środowiskowej COPYCMD. Można zastąpić to polecenie, korzystając w wierszu polecenia z parametru /-y. Domyślnie użytkownik jest monitowany o potwierdzenie zamiaru zastąpienia plików pod warunkiem, że polecenie copy nie jest wykonywane w skrypcie wsadowym.
Kopiowanie zaszyfrowanych plików
Kopiowanie zaszyfrowanych plików na wolumin, który nie obsługuje systemu EFS, powoduje wystąpienie błędu. Należy najpierw odszyfrować pliki lub trzeba skopiować je na wolumin obsługujący system EFS.
Dołączanie plików
Aby dołączyć pliki, należy określić pojedynczy plik jako lokalizację docelową oraz kilka plików źródłowych (korzystając z symboli wieloznacznych lub formatu plik1+plik2+plik3).
Wartość domyślna parametru lokalizacja_docelowa
Jeżeli pominięto parametr lokalizacja_docelowa, polecenie xcopy kopiuje pliki do bieżącego katalogu.
Określanie, że parametr lokalizacja_docelowa wskazuje plik lub katalog
Jeżeli parametr lokalizacja_docelowa nie zawiera istniejącego katalogu i nie jest zakończony znakiem kreski ułamkowej odwróconej (\), pojawia się następujący komunikat:
Czy lokalizacja docelowa określa nazwę pliku
? czy nazwę katalogu docelowego
?(P = plik, K = katalog )?
Należy nacisnąć klawisz P, jeżeli pliki powinny być skopiowane do pliku. Należy nacisnąć klawisz K, jeżeli pliki powinny być skopiowane do katalogu.
Ten komunikat można pominąć, używając opcji wiersza polecenia /i, która powoduje, że polecenie xcopy przyjmuje, że lokalizacja docelowa jest katalogiem, jeżeli lokalizacja źródłowa jest zestawem kilku plików lub katalogiem.
Używanie polecenia xcopy do ustawiania atrybutu pliku archiwalnego dla plików określonych przez parametr lokalizacja_docelowa
Polecenie xcopy tworzy pliki z ustawionym atrybutem pliku archiwalnego, niezależnie od tego, czy ten atrybut był ustawiony w pliku źródłowym. Aby uzyskać więcej informacji o atrybutach pliku i poleceniu attrib, zobacz Tematy pokrewne.
Porównanie polecenia xcopy i diskcopy
Jeżeli dysk użytkownika zawiera pliki w podkatalogach i trzeba je skopiować na dysk zapisany w innym formacie, należy użyć polecenia xcopy zamiast polecenia diskcopy. Polecenie diskcopy kopiuje kolejne ścieżki dysków, dlatego dysk źródłowy i docelowy muszą być zapisane w tym samym formacie. Te wymagania nie dotyczą polecenia xcopy. Za pomocą polecenia xcopy nie można więc wykonać pełnej kopii obrazu dysku.
Kody wyjściowe polecenia xcopy
Aby przetwarzać kody wyjściowe zwracane przez polecenie xcopy, należy użyć parametru errorlevel w wierszu polecenia if w programie wsadowym. Aby zapoznać się z przykładowym programem wsadowym przetwarzającym kody wyjściowe przy użyciu polecenia if, zobacz Tematy pokrewne. Poniższa tabela zawiera listę kodów wyjściowych i ich opis.
Kod wyjściowy
Opis
0
Pliki zostały skopiowane bezbłędnie.
1
Nie znaleziono plików do skopiowania.
2
Użytkownik nacisnął klawisze CTRL+C, aby zakończyć wykonywanie polecenia xcopy.
4
Wystąpił błąd inicjowania. Za mało pamięci lub miejsca na dysku albo wprowadzono nieprawidłową nazwę dysku lub użyto nieprawidłowej składni w wierszu polecenia.
5
Wystąpił błąd zapisu na dysku.
Przykłady
Aby skopiować wszystkie pliki i podkatalogi (łącznie z pustymi podkatalogami) z dysku A na dysk B, należy wpisać:
xcopy a: b: /s /e
Aby uwzględnić w poprzednim przykładzie pliki systemowe lub ukryte, należy dodać opcję wiersza polecenia /h w następujący sposób:
xcopy a: b: /s /e /h
Aby zaktualizować pliki w katalogu \Raporty przy użyciu plików w katalogu \Dane, które zmieniły się od 29 grudnia 1993 r., należy wpisać:
xcopy \dane \raporty /d:29-12-1993
Aby zaktualizować wszystkie pliki z opisanego w poprzednim przykładzie katalogu \Raporty, niezależnie od daty, należy wpisać:
xcopy \dane \raporty /u
Aby uzyskać listę plików kopiowanych przy użyciu poprzedniego polecenia (bez faktycznego kopiowania plików), należy wpisać:
xcopy \dane \raporty /d:29-12-1993 /l > xcopy.out
Plik Xcopy.out zawiera listę wszystkich plików przeznaczonych do skopiowania.
Aby skopiować katalog \Klient i wszystkie podkatalogi do katalogu \\Publiczne\Adres na dysku sieciowym H:, zachować atrybut pliku tylko do odczytu i wyświetlać monity podczas tworzenia nowego pliku na dysku H:, należy wpisać:
xcopy \klient h:\publiczne\adres /s /e /k /p
Aby wykonać poprzednie polecenie oraz upewnić się, że polecenie xcopy tworzy katalog \Adres, jeżeli ten katalog nie istnieje i pomija komunikat pojawiający się podczas tworzenia nowego katalogu, należy dodać opcję wiersza polecenia /i w następujący sposób:
xcopy \klient h:\publiczne\adres /s /e /k /p /i
Można utworzyć program wsadowy wykonujący operacje związane z poleceniem xcopy i użyć polecenia wsadowego if do przetworzenia kodu wyjściowego w przypadku wystąpienia błędu. Na przykład następujący program wsadowy używa parametrów zastępowalnych dla lokalizacji źródłowej i docelowej polecenia xcopy:
@echo off
?rem Plik KopiujTo.bat przenosi wszystkie pliki we wszystkich podkatalogach
?rem dysku lub katalogu źródłowego (%1) do docelowego
rem dysku lub katalogu (%2)

xcopy %1 %2 /s /e

if errorlevel 4 goto lowmemory
if errorlevel 2 goto abort
if errorlevel 0 goto exit

:lowmemory
echo Za mało pamięci do skopiowania plików lub
echo nieprawidłowy dysk lub składnia wiersza polecenia.
goto exit

:abort
echo Naciśnięto klawisze CTRL+C w celu zakończenia operacji kopiowania.
goto exit

:exit
Aby użyć tego programu wsadowego do skopiowania wszystkich plików w katalogu C:\Programy i jego podkatalogach na dysk B:, należy wpisać:
kopiujto c:\programy b:
Interpreter poleceń podstawia C:\Programy zamiast parametru %1 i B: zamiast parametru %2, a następnie używa polecenia xcopy z opcjami wiersza polecenia /e i /s. Jeżeli podczas wykonywania polecenia xcopy wystąpi błąd, program wsadowy odczytuje kod wyjściowy i przechodzi do etykiety wskazanej w odpowiedniej instrukcji IF ERRORLEVEL, a następnie wyświetla odpowiedni komunikat i kończy wykonywanie programu wsadowego.
Legenda formatowania
Format
Znaczenie
Kursywa
Informacje, które musi podać użytkownik
Pogrubienie
Elementy, które użytkownik musi wpisać dokładnie tak, jak pokazano
W nawiasie okrągłym (...)
Parametry, które mogą się kilka razy powtórzyć w wierszu polecenia
W nawiasie kwadratowym ([])
Elementy opcjonalne
W nawiasie klamrowym ({}); opcje oddzielone znakiem potoku (|). Przykład: {even|odd}
Zestaw opcji, z których użytkownik musi wybrać tylko jedną
Czcionka Courier
Kod lub dane wyjściowe programu


2. Polecenie "winnt32"


Wykonuje instalację systemu Windows XP lub uaktualnienie do tego systemu. Polecenie winnt32 można wykonać z wiersza polecenia na komputerze, na którym uruchomiono system Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT, Windows 2000 lub Windows XP.
Uwaga
Polecenie winnt32 wykonywane na komputerze opartym na procesorze Itanium może być uruchomione z interfejsu EFI (Extensible Firmware Interface) lub systemu Windows XP (nie z wcześniejszej wersji systemu operacyjnego). Na komputerze z procesorem Itanium niedostępne są także parametry /cmdcons i /syspart oraz opcje dotyczące uaktualnień.
Składnia
winnt32 [/checkupgradeonly] [/cmd:wiersz_polecenia] [/cmdcons] [/copydir:{i386|ia64}\nazwa_folderu] [/copysource:nazwa_folderu] [/debug[poziom]:[nazwa_pliku]] [/dudisable] [/duprepare:nazwa_ścieżki] [/dushare:nazwa_ścieżki] [/m:nazwa_folderu] [/makelocalsource] [/noreboot] [/s:ścieżka_źródłowa] [/syspart:litera_dysku] [/tempdrive:litera_dysku] [/udf:identyfikator [,plik_UDB]] [/unattend[czas]:[plik_odpowiedzi]]
Parametry
/checkupgradeonly
Sprawdza komputer pod kątem zgodności z uaktualnieniem do systemu Windows XP.
W przypadku używania tej opcji z parametrem /unattend dane wejściowe użytkownika nie są wymagane. W przeciwnym wypadku wyniki są wyświetlane na ekranie i można je zapisać w pliku o określonej przez użytkownika nazwie. Domyślnie przyjmowana jest nazwa pliku Upgrade.txt w systemowym folderze głównym.
/cmd:wiersz_polecenia
Instruuje Instalatora, aby wykonał określone polecenie przed końcową fazą instalacji. Operacja zostanie wykonana po ponownym uruchomieniu komputera i zebraniu przez Instalatora niezbędnych informacji konfiguracyjnych, ale przed ukończeniem instalacji.
/cmdcons
Instaluje Konsolę odzyskiwania jako opcję uruchamiania na funkcjonującym komputerze opartym na procesorze x86. Konsola odzyskiwania to interfejs wiersza polecenia, z którego można wykonywać takie zadania, jak uruchamianie i zatrzymywanie usług oraz uzyskiwanie dostępu do dysku lokalnego (łącznie z dyskami sformatowanymi w systemie plików NTFS). Opcji /cmdcons można używać tylko po zakończeniu zwykłej instalacji.
/copydir:{i386|ia64}\nazwa_folderu
Tworzy dodatkowy folder wewnątrz folderu, w którym są instalowane pliki systemu Windows XP. Parametr nazwa_folderu odnosi się do folderu utworzonego w celu przechowywania modyfikacji związanych wyłącznie z lokacją użytkownika. Na przykład w przypadku komputerów opartych na procesorach x86 można utworzyć folder o nazwie Sterowniki_prywatne w folderze źródłowym i386 danej instalacji i umieścić w nim pliki sterowników. Następnie można wpisać parametr /copydir:i386\Sterowniki_prywatne, aby Instalator skopiował ten folder na komputer, na którym jest wykonywana nowa instalacja i utworzył nowy folder systemowy_katalog_główny\Sterowniki_prywatne. Za pomocą parametru /copydir można utworzyć dowolną liczbę dodatkowych folderów.
/copysource:nazwa_folderu
Tworzy dodatkowy folder tymczasowy wewnątrz folderu, w którym instalowane są pliki systemu Windows XP. Parametr nazwa_folderu odnosi się do folderu utworzonego w celu przechowywania modyfikacji związanych wyłącznie z lokacją użytkownika. Na przykład można utworzyć folder o nazwie Sterowniki_prywatne w folderze źródłowym danej instalacji i umieścić w nim pliki sterowników. Następnie można wpisać parametr /copysource:Sterowniki_prywatne, aby Instalator skopiował ten folder na komputer, na którym jest wykonywana nowa instalacja i używał skopiowanych plików, tworząc folder tymczasowy systemowy_katalog_główny\Sterowniki_prywatne. Za pomocą parametru /copysource można utworzyć dowolną liczbę dodatkowych folderów. W przeciwieństwie do folderów tworzonych przez parametr /copydir foldery utworzone przez parametr /copysource są usuwane po zakończeniu działania Instalatora.
/debug[poziom]:[nazwa_pliku]
Tworzy dziennik debugowania na określonym poziomie, na przykład /debug4:Debug.log. Domyślnie przyjmowany jest plik dziennika C:\systemowy_katalog_główny\Winnt32.log, a domyślny poziom debugowania jest równy 2. Dostępne są następujące poziomy rejestrowania: 0 reprezentuje poważne błędy, 1 reprezentuje błędy, 2 reprezentuje ostrzeżenia, 3 reprezentuje informacje, a 4 reprezentuje szczegółowe informacje dotyczące debugowania. Poszczególne poziomy zawierają niższe poziomy.
/dudisable
Zapobiega uruchomieniu Aktualizacji dynamicznej. Bez Aktualizacji dynamicznej Instalator jest uruchamiany tylko z oryginalnymi plikami Instalatora. Ta opcja wyłącza Aktualizację dynamiczną, nawet jeżeli używany jest plik odpowiedzi, w którym określono opcje Aktualizacji dynamicznej.
/duprepare:nazwa_ścieżki
Przygotowuje udział instalacyjny do pobrania plików Aktualizacji dynamicznej z witryny Windows Update w sieci Web. Tego udziału można następnie używać do instalowania systemu Windows XP dla wielu klientów.
/dushare:nazwa_ścieżki
Określa udział, na który wcześniej pobrano pliki Aktualizacji dynamicznej (uaktualnione pliki używane przez Instalatora) z witryny Windows Update w sieci Web i na którym wykonano polecenie z parametrem /duprepare:nazwa_ścieżki. Polecenie z tym parametrem wykonywane na komputerze klienckim określa, że instalacja klienta będzie używać uaktualnionych plików w udziale podanym w parametrze nazwa_ścieżki.
/m:nazwa_folderu
Określa, że Instalator będzie kopiował pliki z alternatywnej lokalizacji. Instruuje Instalatora, aby najpierw poszukiwał plików w alternatywnej lokalizacji i używał odnalezionych plików zamiast plików znajdujących się w domyślnej lokalizacji.
/makelocalsource
Instruuje Instalatora, aby kopiował wszystkie instalacyjne pliki źródłowe na lokalny dysk twardy. Parametru /makelocalsource należy używać w trakcie instalowania systemu z dysku CD w celu udostępnienia plików instalacyjnych podczas dalszych faz instalacji, kiedy dysk CD jest niedostępny.
/noreboot
Instruuje Instalatora, aby nie uruchamiał ponownie komputera po ukończeniu fazy kopiowania plików, co pozwala wykonać inne polecenie.
/s:ścieżka_źródłowa
Określa źródłową lokalizację plików systemu Windows XP. Aby równocześnie skopiować pliki z wielu serwerów, należy wielokrotnie wpisać opcję /s:ścieżka_źródłowa (maksymalnie osiem razy). Jeżeli wpisano tę opcję wielokrotnie, pierwszy z określonych serwerów musi być dostępny. W przeciwnym wypadku Instalator zawiedzie.
/syspart:litera_dysku
Na komputerze opartym na procesorze x86 określa, że można skopiować pliki startowe Instalatora na dysk twardy, oznaczyć dysk jako aktywny, a następnie zainstalować dysk na innym komputerze. Po uruchomieniu tego komputera kolejna faza instalacji rozpocznie się automatycznie. Parametru /tempdrive należy zawsze używać z parametrem /syspart. Polecenie winnt32 można wykonać z opcją /syspart na komputerze opartym na procesorze 86, na którym uruchomiono system Windows NT 4.0, Windows 2000 lub Windows XP. Na komputerze nie może być uruchomiony system Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium Edition.
/tempdrive:litera_dysku
Nakazuje Instalatorowi umieszczenie plików tymczasowych na określonej partycji. W przypadku nowej instalacji na określonej partycji zostanie również zainstalowany system Windows XP. W przypadku uaktualniania opcja /tempdrive wpływa tylko na sposób umieszczenia plików tymczasowych, a system operacyjny zostanie uaktualniony na partycji, z której wykonano polecenie winnt32.
/udf:identyfikator [,plik_UDB]
Wskazuje identyfikator (parametr identyfikator) używany przez Instalatora do określania sposobu modyfikowania przez plik bazy danych UDB (Uniqueness Database) pliku odpowiedzi (zobacz opis parametru /unattend). Baza danych UDB zastępuje wartości w pliku odpowiedzi, a identyfikator określa wartości używane w pliku bazy danych UDB. Na przykład polecenie /udf:Użytkownik_RAS,Firmowa_baza.udb zastępuje ustawienia identyfikatora Użytkownik_RAS w pliku Firmowa_baza.udb. Jeżeli nie podano parametru plik_UDB, Instalator monituje o włożenie dysku zawierającego plik $Unique$.udb.
/unattend
Uaktualnia poprzednią wersję systemu Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 lub Windows 2000 w trybie instalacji bezobsługowej. Wszystkie ustawienia użytkownika są pobierane z poprzedniej instalacji, dlatego użytkownik nie musi interweniować w czasie pracy Instalatora.
/unattend[czas]:[plik_odpowiedzi]
Wykonuje nową instalację w trybie instalacji bezobsługowej. Plik określony przez parametr plik_odpowiedzi dostarcza Instalatorowi niestandardowych specyfikacji użytkownika. Parametr czas to liczba sekund określająca czas między zakończeniem kopiowania plików przez Instalatora i ponownym uruchomieniem komputera. Parametru czas można używać na dowolnym komputerze, na którym uruchomiono system Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT, Windows 2000 lub Windows XP.
Użycie opcji wiersza polecenia /unattend do automatyzowania Instalatora potwierdza, że przeczytano i zaakceptowano Umowę Licencyjną firmy Microsoft dla systemu Windows XP. Przed użyciem tej opcji wiersza polecenia do zainstalowania systemu Windows XP w imieniu organizacji innej niż własna należy potwierdzić, że użytkownik oprogramowania (pojedyncza osoba lub jednostka firmowa) otrzymał, przeczytał i zaakceptował warunki Umowy Licencyjnej firmy Microsoft dla systemu Windows XP. Producenci sprzętu (OEM) nie mogą określać tego klucza w przypadku komputerów sprzedawanych użytkownikom końcowym.


3. Polecenie "winnt"

Wykonuje instalację systemu Windows XP lub uaktualnienie do tego systemu. Jeżeli używany sprzęt nie jest zgodny z systemem Windows XP, można wykonać polecenie winnt w wierszu polecenia systemu Windows 3.x lub MS-DOS.
Składnia
winnt [/s:ścieżka_źródłowa] [/t:dysk_tymczasowy] [/u:plik_odpowiedzi][/udf:identyfikator [,plik_UDB]] [/r:folder][/rx:folder][/e:polecenie][/a]
Parametry
/s:ścieżka_źródłowa
Określa lokalizację źródłową plików systemu Windows XP. Lokalizacja musi być pełną ścieżką w formacie x:\[ścieżka] lub \\serwer\udział[\ścieżka].
/t:dysk_tymczasowy
Nakazuje Instalatorowi umieszczanie plików tymczasowych na określonym dysku i instalowanie na nim systemu Windows XP. Jeżeli nie określono lokalizacji, Instalator próbuje zlokalizować dysk.
/u:plik_odpowiedzi
Wykonuje instalację w trybie bezobsługowym, korzystając z pliku odpowiedzi. Plik odpowiedzi zapewnia odpowiedzi na niektóre lub wszystkie monity, na które zazwyczaj podczas instalacji odpowiada użytkownik. Jeżeli zastosowano parametr /u, należy także użyć parametru /s.
/udf:ID [,plik_UDB]
Wskazuje identyfikator (parametr identyfikator) używany przez Instalatora do określania sposobu modyfikowania przez plik bazy danych UDB (Uniqueness Database) pliku odpowiedzi (zobacz opis parametru /u). Baza danych UDB zastępuje wartości w pliku odpowiedzi, a identyfikator określa wartości używane w pliku bazy danych UDB. Jeżeli nie podano parametru plik_UDB, Instalator monituje o włożenie dysku zawierającego plik $Unique$.udb.
/r:folder
Określa opcjonalny folder używany podczas instalacji. Ten folder pozostaje na dysku po zakończeniu instalacji.
/rx:folder
Określa opcjonalny folder używany do kopiowania. Ten folder jest usuwany po zakończeniu instalacji.
/e:polecenie
Określa polecenie, które należy wykonać bezpośrednio przez końcową fazą instalacji.
/a
Włącza opcje ułatwień dostępu.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia


4. Polecenie "start"

Uruchamia oddzielne okno wiersza polecenia w celu uruchomienia określonego programu lub polecenia. Polecenie start bez parametrów otwiera drugie okno wiersza polecenia.
Składnia
start ["tytuł"] [/dścieżka] [/i] [/min] [/max] [{/separate | /shared}] [{/low | /normal | /high | /realtime | /abovenormal | belownormal}] [/wait] [/b] [nazwa_pliku] [parametry]
Parametry
"tytuł"
Określa tytuł, który należy wyświetlać na pasku tytułu okna wiersza polecenia.
/dścieżka
Określa katalog startowy.
/i
Przekazuje środowisko startowe programu Cmd.exe do nowego okna wiersza polecenia.
/min
Uruchamia nowe zminimalizowane okno wiersza polecenia.
/max
Uruchamia nowe zmaksymalizowane okno wiersza polecenia.
/separate
Uruchamia programy 16-bitowe w oddzielnym obszarze w pamięci.
/shared
Uruchamia programy 16-bitowe we współużytkowanym obszarze pamięci.
/low
Uruchamia aplikację w klasie priorytetu bezczynności.
/normal
Uruchamia aplikację w klasie normalnego priorytetu.
/high
Uruchamia aplikację w klasie wysokiego priorytetu.
/realtime
Uruchamia aplikację w klasie priorytetu czasu rzeczywistego.
/abovenormal
Uruchamia aplikację w klasie priorytetu powyżej normalnego.
/belownormal
Uruchamia aplikację w klasie priorytetu poniżej normalnego.
/wait
Uruchamia aplikację i oczekuje na zakończenie aplikacji.
/b
Uruchamia aplikację bez otwierania nowego okna wiersza polecenia. Obsługa klawiszy CTRL+C jest ignorowana, jeżeli aplikacja nie włączy przetwarzania klawiszy CTRL+C. Klawiszy CTRL+BREAK należy używać do przerywania aplikacji.
nazwa_pliku
Określa polecenie lub program, który ma być uruchomiony.
parametry
Określa parametry, które mają być przekazane do polecenia lub programu.
Spostrzeżenia
Można uruchamiać pliki niewykonywalne za pośrednictwem odpowiednich skojarzeń plików, wpisując nazwę pliku jako polecenie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia skojarzeń plików w skrypcie poleceń przy użyciu poleceń assoc i ftype, zobacz Tematy pokrewne.
Gdy uruchamiane jest polecenie zawierające ciąg „CMD” jako pierwszy token bez rozszerzenia lub kwalifikatora ścieżki, ciąg „CMD” jest zastępowany wartością zmiennej COMSPEC. Zapobiega to wybieraniu polecenia cmd z bieżącego katalogu przez użytkowników.
Gdy uruchamiania jest aplikacja wyposażona w 32-bitowy graficzny interfejs użytkownika (GUI), polecenie cmd nie oczekuje na zakończenie aplikacji przed ponownym wyświetleniem wiersza polecenia. To nowe zachowanie nie występuje, jeżeli aplikacja jest uruchamiana ze skryptu poleceń.
Gdy wykonywane jest polecenie używające pierwszego tokenu nie zawierającego rozszerzenia, program Cmd.exe używa wartości zmiennej środowiskowej PATHEXT do ustalenia, które rozszerzenia mają być wyszukiwane i w jakiej kolejności. Domyślna wartość zmiennej PATHEXT jest równa: .COM;.EXE;.BAT;.CMD (tzn. składnia jest taka sama, jak dla zmiennej PATH, a średniki służą do oddzielania różnych elementów).
Gdy podczas wyszukiwania pliku wykonywalnego nie zostanie odnaleziony odpowiednik nazwy z dowolnym rozszerzeniem, polecenie start wyszukuje nazwę katalogu. Jeżeli katalog zostanie odnaleziony, polecenie start otwiera program Explorer.exe przy użyciu tej ścieżki.
Przykłady
Aby uruchomić program Mojaaplikacja z wiersza polecenia i w dalszym ciągu używać bieżącego okna wiersza polecenia, należy wpisać:
start mojaaplikacja

  • 0

#2 ManiakXP

ManiakXP

    Obserwator

  • 9 postów

Napisano 17 12 2012 - 17:44

___
| -1 |
:jezor:

  • 0

Zobacz więcej tematów z tagiem: konsola odzyskiwaniaUżytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych